Återvinning & Deponi

Återvinning & Deponi

Vi lever numer i en slit och slängera. Förr byggde man hus av det som fanns lokalt, och nu bygger vi i allt större utsträckning med kompositmateral  –sammansatta material- som vi många gånger  inte har en aning om vad de innehåller. Hur ska vi hanetra de här materialen då vi inte längre vill ha dem, eller då de mist sin funktion? Kan de återbrukas, återvinnas, förbrännas eller är de så pass giftiga att de ska deponeras?

Miljöbalken är den lagstiftning som bland annat reglerar hanteringen av uttjänta material. Den är framtagen av det enkla skälet att vi inte får förgifta omgivningen då det är fler som ska ha nytta av jordklotet längre fram, och inte med djävulskap i kikaren.

Helst ska vi återbruka byggnadsmaterialen ur ett resurshushållande perspektiv. Det kräver att de är av mycket god kvalitet och har använts på ett sätt som gör det kostnadseffektivt, eller åtminstone tekniskt möjligt att flytta från en plats till en annan.

Vilka begagnade material är lämliga att använda i ett nybygge, och var kan du hitta dem?